Skip to content

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kérjük abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben az alábbiakkal egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen
dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az el nem olvasása nem mentesít a betartása alól. 

A jelen általános szerződési feltételek a Lehodesign (székhely: 87784, Westerheim, Raiffeisenstrasse 20/B, adószám: DE326852643, képviseli: Lehóczky Gergő egyéni vállalkozó, a továbbiakban: Megbízott), logótervezés szolgáltatására vonatkoznak, és a Megbízott által készítendő terméket vagy
szolgáltatást megrendelő, a továbbiakban: Megbízó között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezi, függetlenül attól, hogy az írásban, szóban vagy
ráutaló magatartással jött létre.

Ügyfélszolgálat:
Elektronikus levelezési cím: gergo.lehoczky@gmail.com
Telefonos elérhetőség: + 49 172 7298662
Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 8-18 óra között
Honlap: www.lehodesign.hu

1./ Megrendelés
A megrendelő a megrendelését, telefonon vagy elektronikus úton juttathatja el a vállalkozóhoz, annak e-mail címére. A megrendelés akkor érvényes, ha pontosan tartalmazza a megrendelt terméket, szolgáltatást. Nem minősül megrendelésnek ha a Megbízó nem azonosítja be, nem részletezi megfelelően a szolgáltatást. A megrendelő a megrendeléshez kötve van, amennyiben a 2./ pontban foglaltak szerint attól nem áll el.

2./ Visszaigazolás
A Megbízott a megrendelést két napon belül elektronikus úton visszaigazolja. A
visszaigazolás pontosítja a szolgáltatás megnevezését, annak árát, várható elkészítési határidejét. Amennyiben a Megbízónak a termékkel kapcsolatos
speciális igényei vannak, a visszaigazolás tartalmazza a Megbízott válaszát, hogy az igényeket teljesíteni tudja-e. A Megbízott a visszaigazolással egyidejűleg elküldi a Megbízó részére a jelen általános szerződési feltételeket is. A Megbízó a visszaigazolástól számított három napon belül jogosult a Megbízottnak elektronikus úton küldött levében a megrendelésétől elállni, amennyiben a visszaigazolásában foglalt mennyiséget, egységárat, készítési határidőt nem fogadja el. Létrejön a felek között a szerződés, ha a Megbízó a visszaigazolásra három napon belül nem válaszol, illetve ha a felek közötti írásos egyeztetés alapján a szolgáltatás, a termék, a mennyisége, az egységára, a határidő, valamint az egyéb speciális igények tekintetében megegyezés jön létre. A szerződés létrejöttének napja a visszaigazolás – Megbízó általi – kézhezvételét követő harmadik nap, illetve az a nap, amikor a felek közötti egyeztetés alapján a felek az előbbi feltételekben megállapodtak.

3./ Szerződés megkötése
A felek az 1./ és 2./ pontban foglalt eljárás helyett írásos szerződést is köthetnek úgy, hogy képviselőik azt aláírják.

4./ Alakiságok
A felek között szerződés, illetve bármiféle megállapodás írásban vagy elektronikus úton történhet. A szóban kötött szerződés vagy megállapodás nem érvényes, arra a felek jogot nem alapíthatnak, és az alapján kötelezettségek sem keletkeznek.

5./ Adatkezelés
Megbízó hozzájárul, hogy a Megbízott a személyes adatait a nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében – a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett – kezelje.

6./ Teljesítés helye
A teljesítés helye a Megbízott székhelye. A Megbízó a terméket, szolgáltatást elektronikus formában, e-mailen Megbízottól kézbesítve veheti át.

7./ Teljesítés ideje
A munka kezdete a szerződés létrejöttétől, illetve a tervezéshez szükséges anyag (információ, képi anyag, ismertető) Megbízott részére történő átadásától számított. A Megbízó köteles minden olyan információt és tartalmat (képi elemek, szövegek, stb.) Megbízott rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatás elvégzéséhez, illetve a megrendelt logó elkészítéséhez szükséges. Amennyiben Megbízó ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat Megbízó viseli. A teljesítés ideje a megrendelésben, a visszaigazolásban vagy a szerződésben meghatározott időpont. Ha a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a Megbízott a teljesítés időpontjához képest korábban is teljesíthet, ez esetben ez a nap a teljesítés napja. A Megbízó visszajelzését igénylő munkafázisoknál 2 munkanap áll rendelkezésre a visszajelzésre, ennek elmulasztása esetén a Megbízott az adott munkafázist elfogadottnak tekinti. A szolgáltatás, illetve a megrendelt termék átvétele során a megrendelő köteles az átvett terméket, illetve
szolgáltatás minőségét ellenőrizni. Az átvételt követően nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék nem volt megfelelő mennyiségű-minőségű.

8./ Számlázás
A Megbízott a szerződés megkötésekor előlegszámlát küld a Megbízó részére melynek kiegyenlítése után végzi el a megrendelt szolgáltatást a Megbízott. A
megbízás teljesítésekor a Megbízott végszámlát küld a Megbízó részére melynek kiegyenlítése után, (maximum 3 napon belül) elektronikusan küldi Megbízó részére a véglegesen kidolgozott, használatra kész logó tervet/terveket.

9./ Fizetési határidő
A felek közötti egyéb megállapodás hiányában a fizetési határidő a számla kiállításától számított 8. nap. 

10./ Fizetés
A számla összege a Megbízott, számlán feltüntetett bankszámlájára és határidőre történő utalással fizetendő ki. A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető
megtörténtnek, ha a számla összege a vállalkozó bankszámláján megjelenik. Fizetési késedelem esetén a vállalkozó késedelmi kamatként a hatályos Polgári
Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot számítja fel. (Minden 8. nap 11%-os késedelmi kamat)

11./ Tulajdonjog fenntartás, szerzői jogok
A Megbízó a tervezési folyamat során átadott látványterveket nem használhatja fel. A Megbízó csak a véglegesen átadott anyagokat használhatja fel. A Megbízott, díjának teljes összegű kifizetéséig a terméken, illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon a tulajdonjogát fenntartja, az a tulajdonát, szellemi termékét képezi. A Megbízott által végzett tervezési munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott látványtervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megbízót kizárólag a Megbízott által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg. Amennyiben a Megbízó a szerződést a grafikai terv elfogadását követően bármikor megszünteti, köteles a vállalkozási díj a vállalkozó által addig elvégzett munkájával arányos részét megfizetni. A Megbízó tudomásul veszi, amennyiben a kész terméket az általa kért módosítások elkészítését követően sem veszi át, a Megbízott a teljes díjra jogosult. Amennyiben a Megbízó a díjat a fizetési határidőre nem fizeti meg, a Megbízott a terméket visszakövetelheti. A Megbízó tudomásul veszi, a megrendelt termék szerzői jogai a Megbízottat illetik. A Megbízott jogosult az elkészített terméket portfóliójában (és különböző portfóliós oldalakon) referenciaként feltüntetni. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy (cég)nevét a Megbízott portfóliójában megjelenítse, esetlegesen honlapján a Megbízott honlapjára mutató hivatkozást helyezzen el. A Megbízott a vállalkozási díj hiánytalan megfizetése
esetén korlátlan, harmadik személyre átruházható felhasználási jogot enged a Megbízónak a kész termékre azzal, hogy a Megbízó a kész terméket megváltoztatni, átdolgozni nem jogosult, a forrásanyaggal csak külön megállapodás alapján rendelkezhet. A rögzített díj – hiánytalan megfizetése esetén – a jelen pontban körülhatárolt szerzői vagyoni jogok ellenértékét is tartalmazza. A Megbízó tudomásul veszi, amennyiben a Megbízott által rendelkezésére bocsátott kész terméket jogosulatlanul vagy a felhasználási jog kereteit túllépve használja, azt jogosulatlanul módosítja, magatartásáért büntetőjogi illetve – az azzal okozott kárért – polgári jogi felelősséggel tartozik.

12./ Szavatosság
A termékekre vonatkozó szavatossági jogokat a szolgáltatás teljesítésekor hatályos jogszabályok állapítják meg.

13./Az általános szerződési feltételektől való eltérés
A felek egyező akarattal a jelen általános szerződési feltételektől eltérhetnek, ezt külön dokumentumban kötelesek rögzíteni.

14./ Mögöttes jogszabályok
A megrendelésben, a visszaigazolásban, a szerződésben és a felek egyéb írásos megállapodásaiban, valamint a jelen általános szerződési feltételekben nem
szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

15/ A jogviták rendezése
A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. Bármely, a megrendelést érintő
lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

16./ Az általános szerződési feltételek módosítása
A Megbízott az általános szerződési feltételeket a Megbízó értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a Megbízó nem fogadja el,
köteles az értesítéstől számított 15 napon belül ezt írásban jelezni a Megbízottnak. A módosítást el nem fogadó megrendelővel a teljesítésig a módosítást megelőző általános szerződési feltételek érvényesek.

17./ Az általános szerződési feltételek hatálya
A jelen általános szerződési feltételek 2021. 06. 30-án lépnek hatályba, és a visszavonásig érvényesek.
Westerheim 2021.06.30.